1999 DONORS LISTS

- As of 01/14/99

Tokyo Women's Clinic $8.64
Paddy Foley's pub (Tokyo) $520
The Rosasco's Home $123.81
Foreign Correspondents Club (Tokyo) $38
- As of 01/28/99
 • Mosquito Net Campaign Holiday Cards:
  Asa & Janne Pettersson, Lena Bergsmeds,Lotta & Hagnus Johansson, Jeanette &
  Pekka Palola, Ingrid & Per-Arne Karlsson,Julianti Kallweit, Toto Ticao, Steve Zajac,
  Clera Hylton-Smith, Ian Sany, Priya Cunniffee,Andrew Griffin, Ken Brown,
  Birgit Haals & Family, and Maj-Lis Lampa $30
 • Donation boxes:
  Tokyo Women's Clinic $8.64
  Hotel Okura $59.98
  Hana Zobalova $5
  Anonymous donation $100
  Orapin Charermtrakulchai $5
  Julia Obravac $5
  Putiwan Kampangthong $5
  Takun Kariwat $5
  - As of 02/04/99
 • Donation boxes:
  FCC (Tokyo) $38.00
  International House (Tokyo) $15.00
  Hiroo Garden Hills Shuchu Kanri (Tokyo) $24.80
 • Donations:
  Goldman Sachs FX team (Hong Kong) $1,600
  Fanny Brie (Berlin) $15.00
  George Girling $20.00
  - As of 02/11/99
 • Donation boxes:
  Capitol Tokyu Hotel (Tokyo) $72.64
  Hotel Okura (Tokyo) $37.31
 • Donation:Miss Koh Pei Boon (Hong Kong) $400.00
  - As of 02/18/99
  Taiyo Color Corp (Japan) $109.79
  Hotel Okura (Tokyo) $1.00
  Cafe de Pres (Tokyo) $16.94
  Foreign Correspondents Club of Japan $13.85
  Ryusui Shobo Book Shop (Tokyo) $5.87
  Chez Pierre (Tokyo) $20.12
  - As of 02/25/99
  Taiyo Color Corp (Japan) $109.79
  Hotel Okura (Tokyo) $1.00
  Palaceside Ruisui Shobo Book Shop (Tokyo) $0.62
  Cafe de Pres (Tokyo) $16.94
  Foreign Correspondents Club of Japan $13.85
  Chez Pierre (Tokyo) $20.12
  Ryusui Shobo Book Shop (Tokyo) $5.87
  Geoff Carruthers $50.00
  Helen Recto $20.00
  - As of 03/04/99
  Shintoshin Rotary Club, Tokyo $41.66
  - As of 03/11/99
  Hiroo Garden Hills,Tokyo $15.75
  Hotel Okura, Tokyo $25.01
  Anonymous $500
  Badische Zeitung, Freiburg, Germany $728
  - As of 03/18/99
  Corinna King and James Blair $5
  - As of 03/25/99
  Anne Warner (age 8) $5.00
  Foreign Correspondents Club, Tokyo $11.25
  Daniel Warner $10.00
 • Donation boxes:
  Hotel Inter-Continental, Phnom Penh $32.18
  Sihanouk Hospital, Phnom Penh $4.00
  Lacasa $1.00
  Hotel Le Royal $2.39
  - As of 04/01/99
 • Donation boxes:
  Foreign Correspondents Club, Tokyo $13.06
  Cafe de Pres, Tokyo $7.33
  Century Hyatt Hotel, Tokyo $34.55
  Hotel Okura, Tokyo $17.02
  Capital Tokyu Hotel $72.25
  Le Papillion de Paris, Tokyo $16.66
  Royal Embassy of Cambodia, Tokyo $94.84
 • Donations:
  Debbie Krisher $5.83
  Denis and Kristine Beach, Wisconsin, USA $20.00
  - As of 05/06/99
 • Donation boxes:
  International House, Tokyo $4.17
  Cafe des Pres (Tokyo) $7.33
  Capitol Tokyu Hotel, Tokyo $14.55
  Hotel Okura, Tokyo $20.78
  Hotel Capitol Tokyu, Tokyo $25.14
  Foreign Correspondents Club, Tokyo $9.86
  Royal Embassy of Cambodia, Tokyo $36.66

 • Donations:
  [B C Consulting Seminar (Tokyo) contributors]:
  Chieko Yamada $8.33
  Yoshiaki Mineta 8.33
  Hisahiko Hashimoto 8.33
  Kiyoshi Azuma 8.33
  Chikashi Yoshida 8.33
  Yoshifumi Takahashi 8.33
  Hiroyasu Nagai 8.33
  Naoya Yamaguchi 5.00
  Keiko Ito 5.00
  Midori Fujimoto 8.33
  Emi Kaneka 8.33
  Yoko Fujieda 8.33
  Chiaki Nito 8.33
  Fusako Hayashi 5.00
  Tetsuto Asakawa 8.33
  Eisuke Sakamoto 4.16
  Michio Mochizuki 8.33
  Yoshinori Kochi 8.33
  Kotaro Mitsuhashi 8.33
  Masahiro Mori 8.33
  Shigeru Seto 8.33
  Ryuichi Okada 8.33
  Masanao Takatuki 8.33
  Yuji Endo 8.33
  Hitoshi Suzuki 5.00
  Hiroki Okabe 8.33
  Mitsue Ishimura 8.33
  Saki Fukumoto 16.66
  Yuri Kimura 3.33
  Shingo Ishii 8.33
  Nobuko Imashiro 2.50
  Hiromi Wakiyama 5.00
  Takaharu Kozaki 6.66
  Yoshimi Kozaki 5.83
  Susumu Kawakami 8.33
  Kiminori Nanasawa 24.99
  Akihiko Shishido 8.33
  Takako Ebina 8.33
  Satoru Minamiyama 8.33
  Shigeki Morishita 8.33
  Yasuhiko Morino 8.33
  Seishi Kawahara 8.33
  Junko Shingika 8.33
  Tae Fukuda 8.33
  M. Masuda 5.00
  Tsuneyoshi Suzuki 8.33
  Naoko Karao 8.33
  Masatoshi Yamamoto 5.00
  Yoshiko Hijioka 41.66
  Nobuko Kobayashi 8.33
  Emi Mizuguchi 5.00
  Anonymous 41.66

  Steve Brown (Tokyo) $33.33
  Foreign Women Lawyers Assn., Tokyo $243.49
  Jeffrey Tabberner $40
  - As of 05/13/99
  Anonymous (in Korean Won) $27
  - As of 05/20/99
  JMK Computers, Phnom Penh $10.50
  - As of 05/27/99
 • Donation boxes:
  Chez Pierre (Tokyo) $19.06
  Cambodian Embassy (Tokyo) $25.96
  Hotel Okura (Tokyo) $69.02
  Hotel Century Hyatt (Tokyo) $28.14
  Foreign currencies in various boxes $31.20
 • Donations:
  Elisa C. Bosque-Oliva $35.00
  Michael O'Malley (Ho Chi Minh City) $6.00
  Chan Srey $10.00
  - As of 06/04/99
 • Donation boxes:
  Hotel Okura (Tokyo) $13.00
  Capital Tokyu Hotel (Tokyo) $40.09
 • Donations:
  Anonymous (in Thai baht) $0.21
  Jeffrey Hantover (Hong Kong) $20.00
  Ocean Garment Co Ltd $20.00
  - As of 06/24/99
 • Donation boxes:
  FCC of Japan (Tokyo) $8.36
  Hotel Okura (Tokyo) $11.89
 • Donations:
  Jonathan and Michal Meuller $5.00
  Hayne Yoon $10.00
  Anonymous $20.00
  Debbie Krisher $1.00
  - As of 07/01/99
 • Donation boxes:
  Chez Pierre (Tokyo) $6.63
  Le Papillon de Paris (Tokyo) $16.28
  Embassy of Cambodia (Washington) $7.46
  Hotel Okura (Tokyo) $53.01
  Capitol Tokyu Hotel (Tokyo) $31.90
 • Donation: Foreign Women Lawyers Assn (Tokyo) $245.90
  - As of 07/08/99
 • Donation boxes: Century Hyatt Hotel (Tokyo) $19.27
 • Donations:
  Anonymous $5.00
  Christian K Chrun $20.00
  Metro Group of Cambodia $10.00
  Marcello Martinez Paschim $5.00
  - As of 07/15/99
  M Robertson $100.00
  - As of 07/22/99
  Daan Van Der Marel $100.00
  Robert and Sandra Micken (Dillon, Montana, USA) $62.00
  Scott McKee and Mary Preston (Dillon, Montana, USA) $20.00
 • Donation boxes:
  Hotel Okura (Tokyo) $48.63
  Hotel Le Royal (Phnom Penh) $22.00
  Sihanouk Hospital Center of Hope (Phnom Penh) $25.00
  Younam Market (Phnom Penh) $13.00
  Ettamogah Pub (Phnom Penh) $2.80
  Cambodiana Hotel (Phnom Penh) $0.39
  Foreign Correspondents Club of Japan (Tokyo) $10.08
  Hiroo Garden Hills Shuchu Kanri Center (Tokyo) $41.12
  - As of 08/04/99
  Shop Owners' Campaign:
  Hiu Otanoshimi Kai (Nagasaki) $858.36
  Donation Boxes:
  Cogets Confectionary Shops (Chiba, Japan) $429.18
  International House (Tokyo) $2.32
  Foreign coin collections from various locations $25.00
  Sihanouk Hospital Center of Hope (Phnom Penh) $5.00
  Foreign Trade Bank (Phnom Penh) $33.60
  Donation: Johan Almqvist (Stockholm) $25.00
  - As of 08/12/99
  Donation Boxes: Kasumisou Gallery (Tokyo) $152.14
  Royal Embassy of Cambodia (Tokyo) $95.27
  Cafe de Pres (Tokyo) $17.41
  - As of 08/19/99
  Donation Boxes: Century Hyatt Hotel (Tokyo) $13.29
  Donations: World Connections for Women $300.00
  Mark E Carney (Manorville, New York) $100.00
  Seang Sabo $5.00
  Nestle (Kun Poranee) $20.00
  - As of 08/26/99
  Donation Boxes:
  Foreign Correspondents Club of Japan (Tokyo) $1.48
  Hotel Okura (Tokyo) $75.10
  - As of 09/02/99
  Donation Boxes: Hotel Okura (Tokyo) $23.46
  Capitol Tokyu Hotel (Tokyo) $68.88
  Tokyo Women's Clinic $43.75
  - As of 09/09/99
  Donation Boxes: Ryusui Book Store (Mita, Tokyo) $117.48
  Ruisui Shobo Book Shop (Tokyo) $26.46
  Soka Gakkai International $72.76
  Chez Pierre (Tokyo) $28.62
  - As of 09/17/99
  Donation Boxes: Kato Frame Shop $6.52
  Hotel Okura (Tokyo) $16.80
  Donation: Palace Hotel Employees Assn (Tokyo) $267.85
  - As of 09/29/99
  Donation Boxes: Chez Pierre (Toyko) $21.04
  Century Hyatt Hotel (Tokyo) $13.91
  - As of 10/07/99
  Donation Boxes: Chez Pierre (Tokyo) $21.04
  Hiroo Garden Hills Shuch Kanri Center $6.08
  Donation: John Phelan $10.00
  - As of 10/14/99
  Donation Boxes: Century Hyatt Hotel (Tokyo) $14.94
  Hotel Okura (Tokyo) $78.37
  Donation: Malcolm Thompson, general manager,Park Hyatt Hotel (Tokyo) $100.00
  - As of 10/21/99
  Daniel Rhodes $50.00
  - As of 11/04/99
  Donation boxes: Hotel Inter-Continental (Phnom Penh) $7.25
  Ettamogah Pub (Phnom Penh) $0.76
  JMK (Phnom Penh) $1.10
  Sihanouk Hospital Center of Hope (Phnom Penh) $30.76
  Hotel Okura (Tokyo) $66.12
  Hiroo Garden Hills Shuchu Kanri Center (Tokyo) $7.85
  Capitol Tokyu Hotel (Tokyo) $75.02
  Kato Gallery (Tokyo) $28.68
  - As of 11/11/99
  Lisa Butten (Arthur Robinson and Hedderwicks) $100.00
  - As of 11/18/99
  Top Hoy Bone $5.00
  - As of 11/25/99
 • Donation: George Girling $10.00
 • Donation Boxes:
  Capitol Tokyu Hotel (Tokyo) $27.43
  Hotel Okura (Tokyo) $88.10
  Tokyo FCC $2.79
  Hiroo Garden Hills Shuchu Kanri Center $4.63
  Foreign coins exchange $19.10
  Greeting Card Sales: $208.00
  - As of 12/02/99
 • Donation Boxes:
  Ryusui Book Shop (Tokyo) $2.41
  Le Papillion Restaurant (Tokyo) $43.73
  Cambodian Embassy (Tokyo) $26.94
  Johann Cheese Cake Shop (Tokyo) $55.51
  Tokyo Women's Clinic $27.41
  Hotel Okura (Tokyo) $59.43
  - As of 12/09/99
 • Donation Boxes:
  Hotel Century Hyatt (Tokyo) $33.08
  Foreign Correspondents Club (Tokyo) $5.66
  International House of Japan (Tokyo) $40.64
  Chez Pierre (Tokyo) $30.18
  Cafe des Pres (Tokyo) $16.92
 • Donation: Dr Nancy Hendrie, The Sharing Foundation $50.00
 • Greeting Card Sales: $310.00
  - As of 12/16/99
 • Donation Boxes:
  Hotel Inter-Continental (Tokyo Bay) $41.32
  Hotel Okura (Tokyo) $61.58
 • Greeting Card Sales: $448.00
  - As of 12/23/99
 • Greeting Card Sales $45.00
  - As of 12/30/99
 • Donations:
  Aisha Pelmore $10.00
  Saint K Ogura, president, Cogets Confectionary $500.00
 • Donation Boxes:
  Hotel Okura (Tokyo) $23.39
  Cambodian Embassy (Washington) $100.00